Condicions generals de contractació

 • La present pàgina www.iscrvic.org és propietat de ISCR VIC – BISBAT DE VIC, ara d’ara endavant el RESPONSABLE, amb CIF R0800043B i adreça fiscal en RD FRANCESC CAMPRODON, 2 08500 – VIC – BARCELONA.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre el RESPONSABLE i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació,  la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El RESPONSABLE es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte  de la pàgina web és comercial.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web del RESPONSABLE i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, el RESPONSABLE informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, el RESPONSABLE informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant un escrit a l’adreça RD FRANCESC CAMPRODON, 2 08500 – VIC – BARCELONA o a través del correu electrònic secretaria@iscrvic.org.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada a qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació d’aquest per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del procés de compra no rep la confirmació, posi’s en contacte amb el RESPONSABLE en el telèfon d’atenció al client 938861555 o mitjançant el correu electrònic secretaria@iscrvic.org.

Tots els continguts de la web estan en català.

El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda. En el cas que s’hagi autoritzat de manera expressa, rebrà la factura en format electrònic.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent el RESPONSABLE ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, el RESPONSABLE es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els clients podran adquirir mitjançant la nostra botiga online publicacions de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic o bé, es podran matricular a cursos realitzats per l’organització. Abans de realitzar la compra de qualsevol producte, el client tindrà accés a una descripció del mateix.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’aquest.

Davant de qualsevol falta de conformitat en el moment del lliurament del bé, el RESPONSABLE respondrà davant del client de les faltes que es manifestin durant un termini de tres anys des del lliurament, que s’entendrà realitzada el dia que figuri a la factura o tiquet de compra, o a l’albarà si aquest fos posterior. Llevat de prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els dos anys següents al lliurament del bé ja existien quan aquest es va lliurar.

Per part seva, el client podrà exigir al RESPONSABLE l’esmena de la falta de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte.

Perquè el bé sigui posat de conformitat, el client podrà optar per la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes dues opcions sigui impossible o suposi costos desproporcionats per a l’empresari. Aquestes mesures compliran els següents requisits:

 • Seran gratuïtes per al client, comprenent les despeses que siguin necessàries perquè els béns siguin posats de conformitat, especialment les despeses d’enviament, transport, mà d’obra o materials;
 • Es duran a terme en un termini raonable des del moment en què l’empresari hagi estat informat de la manca de conformitat i sense més inconvenients per a aquest.

El client posarà el bé a disposició del RESPONSABLE, que el recuperarà a càrrec seu de la manera que generi menys inconvenients per al client depenent del tipus de bé.

No serà RESPONSABLE de cap pagament per l’ús normal dels béns substituïts durant el període previ a la seva substitució.

El RESPONSABLE, per la seva banda, recuperarà el bé a càrrec seu, retirarà els béns no conformes i en el cas de béns que hagin estat instal·lats, els retirarà i procedirà a instal·lar el bé reparat o substituït, assumint els costos que se’n derivin .

Tanmateix, el RESPONSABLE facilitarà al client justificació documental sobre el lliurament del bé per part del client en què consti la data de lliurament i la manca de conformitat, així com justificació documental del lliurament del bé ja conforme al client, en què també ha de constar la data d’aquest lliurament i descripció de la mesura correctora efectuada.

D’altra banda, el client també pot exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

La reducció del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el bé hagi tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme, i el valor que el bé lliurat tingui en el moment d’aquest lliurament. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui de poca importància. El client podrà optar per les mateixes sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Quan la mesura per posar els béns de conformitat resulti impossible o desproporcionada.
 • El RESPONSABLE no hagi dut a terme la reparació o la substitució o no els hagi fet correctament.
 • Apareixi qualsevol manca de conformitat en el bé reparat o substituït.
 • La manca de conformitat sigui de tal gravetat que justifiqui una de les dues opcions.
 • El RESPONSABLE hagi declarat o així es desprengui de les circumstàncies, que no posarà els béns de conformitat en un termini raonable o sense més inconvenients per al client.

El RESPONSABLE reemborsarà al client com a conseqüència de l’elecció d’aquestes mesures el preu pagat pels béns després de la recepció d’aquests o, si escau, duna prova aportada pel consumidor que els ha tornat.

El client restituirà al RESPONSABLE, a costa d’aquest darrer, els béns.

El client podrà suspendre el pagament pendent del preu fins que el RESPONSABLE compleixi les seves obligacions. També podrà sol·licitar l’esmena de la manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte, si, com a conseqüència de la vulneració de drets de tercers, s’impedeix o es limita la utilització del bé.

El client no serà RESPONSABLE de cap pagament per l’ús normal dels béns substituïts durant el període previ a la seva substitució.

Tant si sol·licita l’esmena de la falta de conformitat, com la reducció del preu o la resolució del contracte, podrà exigir indemnització de danys i perjudicis si escau.

El RESPONSABLE disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l’establiment del RESPONSABLE, al servei de postvenda, per correu electrònic a secretaria@iscrvic.org o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client 938861555 o mitjançant el correu electrònic secretaria@iscrvic.org.

Preus

 • Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Despeses de lliurament i transport

 • El RESPONSABLE només realitza enviaments de les publicacions a la Península cobrant una quantitat de 4,99€  Euros en concepte de despeses d’enviament.
 • Per inscriure’s a un curs s’hauran d’abonar 18€ de matrícula, amb independència del número de cursos adquirits.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu producte de les següent forma:

– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor del RESPONSABLE.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del RESPONSABLE al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

El RESPONSABLE es compromet a lliurar el producte en un màxim de 7 dies hàbils, a partir de l’endemà de la sol·licitud de compra.

La disponibilitat dels productes oferts pel RESPONSABLE pot variar en funció del servei. En cas de no execució per indisponiblitat, el RESPONSABLE al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, el RESPONSABLE podrà donar la doble opció de: oferir al client sense augment de preu, un servei de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables pel RESPONSABLE dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades pel servei anul·lat.

Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

Per la compra de les publicacions, el client disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia de la recepció del producte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

El client rebrà íntegre l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte del consumidor utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor per a la transacció inicial, tret que el consumidor hagi disposat expressament el contrari i sempre que el consumidor no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. D’altra banda, l’exercici del dret no es troba sotmès a cap formalitat, per la qual cosa se li exigeix al consumidor que el producte sigui retornat en perfectes condicions sense limitar l’ús del producte (sempre que no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix).

L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 938861555, dirigint-se al correu electrònic secretaria@iscrvic.org, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal RD FRANCESC CAMPRODON, 2 08500 – VIC – BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Model de formulari de desistiment (només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

 • A l’atenció de ISCR VIC – BISBAT DE VIC amb CIF R0800043B, correu electrònic secretaria@iscrvic.org i adreça fiscal a RD FRANCESC CAMPRODON, 2 08500 – VIC – BARCELONA:
 • Per la present us comunico que desisteixo del meu contracte de venda següent:
 • Número de comanda i data (indicar número de comanda i la data que l’ha rebut)
 • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper)
 • Data

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment. En aquest sentit, els cursos es troben exempts de desistiment.

La devolució en període de desistiment

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte al RESPONSABLE, a l’adreça RD FRANCESC CAMPRODON, 2 08500 – VIC – BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini. El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense utilitzar i en el seu embalatge original, no obstant això, si aquest no es retorna al mateix embalatge d’origen, el bé podrà patir una depreciació. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, revisarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

 • El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s’hagi disposat el contrari.
 • El RESPONSABLE abonarà les quantitats satisfetes pel client, inclosos, si escau els costos de lliurament, abans de 14 dies naturals donis de la data de recepció del dret de desistiment.
 • El RESPONSABLE podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquest, segons quina condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant al RESPONSABLE del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

El RESPONSABLE es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades al moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment del RESPONSABLE està situat en RD FRANCESC CAMPRODON, 2 08500 – VIC – BARCELONA o a través del correu electrònic secretaria@iscrvic.org.

Jurisdicció

Així mateix, el RESPONSABLE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. El RESPONSABLE té el seu domicili en RD FRANCESC CAMPRODON, 2 08500 – VIC – BARCELONA, Espanya.

Finalment, s’informa al client que podrà interposar una reclamació contra el RESPONSABLE de manera gratuïta a la Plataforma ODR per a la resolució de conflictes en línia accedint al següent enllaç.

 

Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.