2n. Pentateuc i llibres històrics

Jean Hakolimana

Al llarg dels segles, s’ha anat desenvolupant, dins i fora de l’Església, una metodologia variada per aproximar-se al Text Sagrat. Aquests esforços endògens i exògens han rebut un reconeixement eclesial i una clarificació amb el document de la Pontifícia Comissió Bíblica “La Interpretació de la Bíblia en l’Església” del 15 d’abril del 1993. Al costat del mètode històrico-crític, repassa una sèrie d’aproximacions al text sagrat. Aquesta assignatura té la pretensió d’ajudar els alumnes a assimilar els enfocaments bàsics que permetin una lectura alhora creient, crítica i científica del Pentateuc i dels Llibres Històrics: el mètode històrico-crític, l’aproximació canònica, l’anàlisi literària, narrativa i teològica. El domini d’aquests instruments els permetrà d’afrontar millor el reptes que planteja la llunyania dels contextos en què es van gestar els relats de l’AT: distància temporal, espacial, cultural, conceptual, lingüística etc.
El Pentateuc i els Llibres Històrics representen, en l’Antic Testament, dos conjunts literaris d’una gran complexitat i riquesa que plantegen a la investigació preguntes cabdals:
 Una complexitat literària (gran varietat de gèneres literaris): llegendes, mites, relats, codis legislatius, codis litúrgics, exhortacions, himnes, historiografies, cròniques, biografies, genealogies, poesia etc.

 Una complexitat teològica i ideològica: combinen corrents sacerdotals, jahvistes, elohistes, deuteronomistes, cronistes, etc.
 Una complexitat temporal: repassen uns 18 segles de la història del poble de Déu, des d’Abraham (1800 a.C.) fins a la mort de l’últim dels germans Macabeus (135 a.C.).
 Una gran varietat d’actors: individuals i col·lectius. Les relacions que s’estableixen entre ells es donen en línia de continuïtat, de trencament i de contradicció.
 Una gran varietat d’assumptes tractats: polítics, institucionals, sociològics, ideològics, teològics, etc.

Aquests conjunts, lluny de ser uns blocs homogenis, deixen entreveure un procés de diàleg i de confrontació constant entre teologies i ideologies oposades però, alhora, no excloents.

103.00

Al llarg dels segles, s’ha anat desenvolupant, dins i fora de l’Església, una metodologia variada per aproximar-se al Text Sagrat.

1. PENTATEUC
1.1. Tetrateuc, Pentateuc, Hexateuc o Enneateuc?
1.2. La primacia de la Torà (Pentateuc) respecte a la resta de l’AT.
1.3. El Pentateuc com a Torà en la tradició jueva.
1.4. El text actual del Pentateuc.
1.4.1. Una primera aproximació.
1.4.2. Problemes literaris del Pentateuc.
1.4.2.1. Textos legislatius.
1.4.2.2. Textos narratius: relats divergents sobre un mateix fet.
1.4.2.3. Textos narratius: divergències sobre temes fonamentals.
1.4.2.4. Textos narratius: duplicats a dintre d’un mateix relat.
1.5. Context sociocultural del Pentateuc.
1.5.1. Criteris culturals.
1.5.1.1. Llei d’antiguitat o de precedència.
1.5.1.2. La llei de conservació : no s’elimina res.
1.5.1.3. La llei de continuïtat i d’actualitat.
1.5.1.4. La llei d’economia: només s’escriu quan cal.
1.5.2. Criteris literaris.
1.5.2.1. Historiografia.
1.5.2.2. Ideologia.
1.5.2.3. Estètica.
1.5.2.4. Temps i espai
1.6. Formació del Pentateuc.
1.6.1. Teoria documentària.
1.6.2. Teoria de l’autorització imperial persa.
1.6.3. La teoria de la comunitat dels ciutadans del Temple.
1.6.4. Context sociohistòric: un judaisme multicèntric.

2. HISTORIOGRAFIA DEUTERONOMISTA.
2.1. El corrent deuteronomista.
2.2. El punt de partida
2.3. La teologia deuteronomista.
2.3.1. Veredicte de condemnació.
2.3.2. Crida a la conversió.
2.3.3. Crida a l’esperança
2.4. El llibre del Deuteronomi.
2.4.1. El títol del llibre com a segona llei (deuteronomi).
2.4.2. Contextos històrics originals.
2.4.3. Dimensió literària: Dt com un tractat entre Déu i Israel.
2.4.4. Teologia de la terra.
2.5. JOSUÉ
2.5.1. Contingut i estructura.
2.5.2. El llibre de Josuè i la història deuteronomista (DTR)
2.5.3. Dimensió històrica.
2.5.4. Dimensió teològica.
2.5.4.1. Fidelitat de Déu.
2.5.4.2. La terra.
2.5.4.3. Unitat.
2.5.4.4. Guerra santa.
2.5.5. Inici d’una nova etapa de la història d’Israel.
2.6. JUTGES
2.6.1. El llibre dels Jutges i la història deuteronomista.
2.6.2. Dimensió literària i contingut.
2.6.2.1. Introducció historico-geogràfica (Jt 1,1-2,5)
2.6.2.2. Introducció historico-doctrinal (Jt 2,6-3,6).
2.6.2.3. Jutges majors.
2.6.2.4. Jutges menors.
2.6.2.5. Dos apèndixs.
2.6.3. Dimensió històrica
2.6.3.1. Consolidació.
2.6.3.2. Unificació.
2.6.3.3. Defensa contra enemics comuns.
2.6.3.4. El paper dels jutges.
2.6.3.5. Les sis tribus del nord.
2.6.3.6. Israel i Judà.
2.7. PRIMER I SEGON LLIBRE DE SAMUEL.
2.7.1. Els llibres de Samuel i la història deuteronomista.
2.7.2. Dimensió històrica.
2.7.2.1. Samuel: jutge, profeta i sacerdot.
2.7.2.2. Saúl.
2.7.2.3. David.
2.7.3. Dimensió teològica.
2.7.3.1. David com a rei ideal.
2.7.3.2. Saül, el rei reprovat.
2.7.3.3. Teologia de la monarquia.
2.7.3.4. Dues actituds enfront de la monarquia
2.7.3.5. Teologia de Jerusalem.
2.8. PRIMER I SEGON LLIBRE DELS REIS
2.8.1. Els llibres dels Reis i el moviment deuteronomista.
2.8.2. Contingut.
2.8.2.1. El cicle de Salomó (1 Re 1-11).
2.8.2.2. Història sincrònica dels dos regnes (1 Re 12-2 Re 17).
2.8.2.2.1. El cicle d’Elies (1 Re 17-2 Re 1).
2.8.2.2.2. El cicle d’Eliseu (2 Re 2-13).
2.8.2.3. Història del regne de Judà (2 Re 18-25).
2.8.3. Quadre cronològic dels reis d’Israel i de Judà.
2.9. Conclusió.

3. L’OBRA JEP: GÈNESI, ÈXODE-NOMBRES.
3.1. GÈNESI
3.1.1. Introducció.
3.1.2. Estructura.
3.1.3. Valor del Gènesi.
3.1.4. Dimensió històrica.
3.1.4.1. La religió dels patriarques.
3.1.4.2. Nom i concepció de Déu en el si de la família.
3.1.4.3. Esdeveniments religiosos i vida de família.
3.1.4.4. Esdeveniments religiosos i vida nòmada.
3.1.4.5.Conclusió
3.2. ÈXODE
3.2.1. Esquema.
3.2.2. Dimensió històrica.
3.2.2.1. Quadre de recapitulació de les tribus i dels seus orígens.
3.2.2.2. Organització social del grup de l’Èxode.
3.2.2.3. Alliberament política com a vivència clau d’ordre religiós.
3.2.3. Jahvè com a Déu alliberador.
3.3. NOMBRES
3.3.1. Contingut i característiques generals.
3.3.2. Context de composició.

4. LES MISSIONS DE NEHEMIES I ESDRES.
4.1. Identitat de Nehemies i Esdres.
4.2. Situació socioreligiosa a Israel al retorn dels exiliats.
4.3. Contingut.
4.4. Llistes.
4.5. Dimensió històrica.
4.6. Dimensió religiosa.

5. LEVÍTIC
5.1. Títol i context del llibre.
5.2. Lv com a ritual del culte israelita.
5.3. Dimensió històrica.
5.4. Teologia de la santedat de la puresa.
5.5. Conclusió.

6. HISTORIOGRAFIA CRONISTA
6.1. PRIMER I SEGON CRÒNIQUES.
6.2. Contingut
6.3. Una obra sinòptica.
6.4. Criteris literaris del Cr.
6.5. Fonts extracanòniques.
6.6. El paper de les genealogies.
6.7. Finalitat dels llibres.
6.8. Monarquia i profetisme.
6.9. Doctrina de la retribució.

7. LA HISTORIOGRAFIA HEL·LENISTA: PRIMER I SEGON LLIBRE DELS MACABEUS.
7.1. Context històric.
7.2. Dimensió teològica.
7.2.1. Teocràcia i sacerdoci.
7.2.2. Fidelitat a la llei.
7.2.3. La guerra santa.
7.2.4. El martiri.
7.2.5. La resurrecció dels morts.
7.3. Enllaç amb el temps del Nou Testament.

8. NARRACIONS BÍBLIQUES
8.1. Rut
8.2. Tobit.
8.3. Judit
8.4. Ester.

9. ANÀLISI NARRATIVA DE LA BÍBLIA

Bibliografia

1. AA.VV. (2000). Comentario Bíblico Internacional. Estella : Verbo Divino.
2. AA.VV. (2010). La Biblia Comentada, I, Pentateuco. Madrid: BAC.
3. ARTUS, O. (2012). El Pentateuco, historia y teología. Cuadernos Bíblicos 156, Estella: Editorial Verbo Divino.
4. ARTUS, O. (22009). Aproximación actual al Pentateuco. Cuadernos Bíblicos 106, Estella: Editorial Verbo Divino.
5. ASENSIO, F. (1968): Jueces. Madrid: BAC.
6. BRIEND, J. (172011). El Pentateuco, Cuadernos Bíblicos 13. Estella: Editorial Verbo Divino.
7. BRUEGGEMANN, W. (1990). First and Second Samuel. Louisville: John Knox Press.
8. DE VAUX, R. (41992). Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Editorial Herder.
9. GARCIA LÓPEZ, F. (42002). El Decálogo. Cuadernos Bíblicos 81. Estella: Editorial Verbo Divino.
10. GARCIA LÓPEZ, F. (5 2010). El Pentateuco. Estella: Editorial Verbo Divino.
11. HARRINGTON DANIEL, J. (1988). The Maccabean Revolt; Anatomy of a Biblical Revolution. Wilmington: Michael Glazier.
12. ISBOUTS, J-P. (2008). Atlas illustré du Monde Biblique. National Geografic.
13. LOFNIK, N. (32004). Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio, Cuadernos Bíblicos 97. Estella: Editorial Verbo Divino.
14. LOUIS SKA, J. (2010). Introducción a la lectura del Pentateuco. Estella: Editorial Verbo Divino.
15. NAVARRO, M. (1995). Los libros de Josué, Jueces y Rut. Barcelona: Herder.
16. NELSON RICHARD, D. (1987). First and Second Kings. Interpretation, Louisville:John Knox Press.
17. NOËL, D. (22000). Los orígenes de Israel. Cuadernos Bíblicos 99. Estella: Editorial Verbo Divino.
18. PAGE H. KELLY (1992). Biblical Hebrew, An Introdoctory Grammar. Michigan: Gran Rapids.
19. QUESNEL, M., – GRUSON, P. (2000). La Bible et sa culture, Ancien Testament. Paris: Desclée De Brouwer 2000.
20. RAINER, A. (1999). Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, 1. De los comienzos al final de la monarquía. Madrid: Editorial Trotta.
21. RAINER, A. (1999). Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, 2. Desde el exilio hasta la época de los Macabeos. Madrid: Editorial Trotta.
22. RENDOLF, R. (1989). Introduction à l’Ancien Testament. Paris: Cerf.
23. RODRÍGUEZ CARMONA, A. (2002). La religión judía, historia y teología. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
24. SAULINIER, C. (1983). La Crisis Macabea. Estella: Editorial Verbo Divino.
25. SCHÖKEL, A. (1973). Josué. Los Libros Sagrados. Madrid: Cristiandad.
26. SCHÖKEL, A. (1973). Samuel. Los Libros Sagrados. Madrid: Cristiandad.
27. SCHÖKEL, A. (1973). Reyes. Los Libros Sagrados. Madrid: Cristiandad.
28. SCHÖKEL, A. (1973). Rut, Tobías, Judit, Ester. Los Libros Sagrados. Madrid: Cristiandad.
29. VÍLQUEZ, J. (1998). Rut y Ester. Estella: Editorial Verbo Divino.
30. WILLIAMSON, H.G.M. (1977). Israel in the Book of Chronicles. Cambridge.
31. WILLIAMSON, H.G.M. (1982).1 and 2 Chronicles. Londres: NCBC.
32. WILLIAMSON, H.G.M. (1985). Ezra, Nehemiah. WBC 16: Waco.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.