Religions comparades

Jordi Sidera Casas

El curs oferirà una introducció a la disciplina de la Història Comparada de les Religions. La Història Comparada de les Religions és una titulació acadèmica que s’imparteix en moltes
universitats europees i en la majoria de les del continent americà. El curs consta de dues parts, la primera consisteix en la introducció als aspectes teòrics, metodològics i històrics de la
disciplina. La segona part oferirà una visió global de les diferents religions, tant històriques com actuals, i les diferents formes de classificar-les.

 

114.00

El curs oferirà una introducció a la disciplina de la Història Comparada de les Religions.

Continguts

BLOC I
1. Àmbit d’actuació i metodologia
2. Problemàtica entorn de la definició del concepte de religió
3. Breu història de la disciplina
4. Caracterització de la fenomenologia religiosa (ritus i símbols urànics, agricultura i cultes de la
fertilitat, vegetació i símbols de renovació,…)
5. Aspectes de les creences i pràctiques religioses (creença, símbols, rituals, moral, teologia,…)

BLOC II
6. Notes sobre la classificació: Religions ètniques i religions fundades. Les religions de les
grans cultures de l’antiguitat. Les religions escrites i les religions nacionals
7. La qüestió de la religió a la prehistòria.
8. Les religions a l’Europa continental antiga
9. Les religions a la Mediterrània.
9. Les religions a l’Àsia septentrional i Central
10 Les grans religions d’Àsia.
11. Religions del sud-est asiàtic.
12. Les religions a Oceania
13. Divisions i aspectes generals de les religions africanes.
14. Les religions indígenes d’Amèrica del nord.
15 Les grans religions mesoamericanes i les religions indígenes de sudamèrica.
16. Les religions caribenyes i els sincretismes afroamericans.
17. Els nous moviments religiosos. L’estudi dels ateismes contemporanis en tant que fenomenologia religiosa.

Bibliografia

Henri-Charles PUECH, (dir.), Historia de las religiones (12 vol.), Siglo XX1, Madrid 2002.
Mircea ELIADE, Tratado de historia de las religiones, Madrid, 1974.
Niniant. SMART, Las religiones del mundo, Madrid, Akal, 2000.
Mircea ELIADE, Ioan P. COULIANO, Diccionario de las religiones, Barcelona, Paidós, 1992
M. ELIADE, Historia de las creencias y las ideas religiosas (3 vols), Paidós, Barcelona 1999
M. ELIADE, La búsqueda. Historia y sentido de las religiones, Kairós, Barcelona, 1999
F. DIEZ DE VELASCO, Breve historia de las religiones, Madrid, Alianza, 2006.
F. DIEZ DE VELASCO (dir.), Religiones y culturas, Madrid, Santillana 2005
Lindsay JONES ENCYCLOPEDIA OF RELIGION (second edition) (14 volums), Macmillan Reference USA, Detroit 2005.

Al llarg del curs s’oferirà bibliografia específica sobre els diferents temes tractats.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.