1r. Metafísica

Abel Miró Comas

Les conclusions teològiques són deduïdes a partir d’allò que es troba de forma implícita en el dipòsit revelat. Per tal de realitzar aquesta labor d’explicitació, la teologia es val de les altres ciències com d’un mitjà, com d’un instrument. Ara  bé, com  que  no  totes  les  ciències  tenen  el mateix  valor, d’entre  totes elles sobresurt  la  metafísica,  els  arguments  de  la  qual  posseeixen una certesa absoluta, car llur premissa major és essencial. Per tot això, la metafísica es revela com  el  mitjà  més segur  per  la  Teologia  o  Sagrada  Doctrina,  que  en  darrer  terme no  és  altra cosa que metafísica aplicada a la Revelació. No és d’estranyar, doncs, que l’estudi d’aquesta disciplina sigui imprescindible en un grau de Ciències Religioses.

103.00

Encara no disponible

Les conclusions teològiques són deduïdes a partir d’allò que es troba de forma implícita en el dipòsit revelat

Continguts

Introducció a la metafísica

I- Els fonaments

(i) Els tres primers principis

(ii) La intel·lecció d’allò universal

(iii) La mediació pensant

(iv) El coneixement existencial de la ment

(v) El coneixement «habitual» i el coneixement «actual»

(vi) El coneixement essencial de la ment

(vii) L’estructura ontològica del coneixement humà

(viii) El principi de consciència

(ix) El principi de no-contradicció

(x) L’afirmació objectiva absoluta

(xi) L’existència de la veritat

(xii) Mode, espècie i ordre

II- L’objecte de la metafísica

(i) Intuïció i abstracció

(ii) Dues dimensions d’allò «universal»

(iii) Coneixement «actual» i coneixement «virtual»

(iv) Abstracció «total» i abstracció «formal»

(v) L’ens transcendental

(vi) El primer conegut

(vii) La doble accepció de l’ens

(viii) L’ens com a participi

(ix) L’ens com a nom

(x) L’ens i l’essència real

(xi) Metafísica d’allò possible i metafísica del ser

III- L’analogia

(i) El sentit fonamental

(ii) El triple ús del terme

(iii) L’atribució

(iv) La proporcionalitat

(v) La proporcionalitat extrínseca

(vi) Les tesis graduades

(vii) Les interpretacions problemàtiques

(viii) L’atribució intrínseca

(ix) L’analogia dels transcendentals

(x) L’atribució formalment i material

(xi) El problema de la primacia

(xii) Doctrina unitària

IV- L’ens i el ser

(i) Contingut significatiu de l’ens

(ii) L’ésser

(iii) L’acte i la perfecció

(iv) La participació de l’ésser

(v) L’essència

(vi) L’existència

(vii) El problema de la distinció

(viii) L’«oblit» de l’ésser

(ix) Graus de perfecció

(x) Autonomia

(xi) Immanència

(xii) L’ésser i l’entendre

Bibliografia 

BOFILL BOFILL, Jaume, La escala de los seres o el dinamismo de la perfección, Publicaciones Cristiandad, 1950.

ÍD., Obra filosòfica, Ariel, Barcelona, 1967.

CANALS VIDAL, Francisco, Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelona, 1987.

ÍD., Cuestiones de fundamentación, PPU, Barcelona, 1981.

FABRO, Cornelio, Participación y causalidad según Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona, 2009.

FORMENT, Eudaldo, Historia de la filosofía tomista en la España contemporánea, Encuentro, Madrid, 1998.

ÍD., Introducción a la Metafísica, PPU, Barcelona, 1984.

ÍD., Lecciones de Metafísica, col.: «Manuales universitarios Rialp», nº28, Ediciones Rialp, Madrid, 1984.

ÍD., Metafísica, Palabra, Madrid, 2009.

ÍD., Filosofía del ser, PPU, Barcelona, 1988.

GARRIGOU-LAGRANGE, Reginald, Dios. I: Su existencia. II: Su naturaleza (Trad. José San Román Villasante), Palabra, Madrid, 1977.

GILSON, Étienne, Elementos de filosofía cristiana (Trad. Amalto García-Arias), Rialp, Madrid, 1977.

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., Tratado de Metafísica, Ontología, Madrid, Gredos, 1967.

MARITAIN, Jacques, Arte y escolàstica (Trad. Juan Arquímedes González), Espiga de Oro, Buenos Aires, 1945.

O’ROURKE, Fran, Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 2005.

PÈGUES, Thomas, Catecismo de la Suma teológica (Intr., trad. i notes Eudaldo Forment), Homolegens, Madrid, 2011.

SANT TOMÀS D’AQUINO, Opera omnia (edició lleonina), Roma, 1882.

ÍD., Cuestiones disputadas sobre el mal (Trad. Ezequiel Téllez Maqueo), Ed. EUNSA, Pamplona, 1997.

ÍD., Cuestiones disputadas sobre la verdad (Trad. Gabriel Ferrer Aloy, notes d’Abelardo Lobato) q.1, a.1, dins de: FORMENT, Eudaldo (Intr. i ed.), Santo Tomás de Aquino. Textos selectos, Gredos, Madrid, 2012.

ÍD., De ente et essentia, (Trad., intr. i comentaris, Eudaldo Forment), dins de: FORMENT, Eudaldo, Filosofía del ser.

ÍD., Suma contra gentiles (Intr. Eudaldo Forment, trad. Laureano Robles i Adolfo Robles), BAC,  Madrid, 2007.

ÍD., Suma de Teología, 2ª ed. dirigida por los regentes de estudios de las Provincias Dominicanas en España, 5 vols., Madrid, BAC, 1988-1994, 1997.

ÍD., Suma Teológica, traducció i anotacions per una comissió de PP. dominics per Francisco Barbado Viejo, 16 vols., BAC, Madrid, 2010.

TORRAS I BAGES, Josep, Estètiques, Balmes, Barcelona, 1936.

 

Color

Gray

SKU: 73253-52-1-3 Categoria: Etiquetes: , ,
Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.